Vispārējie noteikumi

Noteikumi par www.nilsson.lv mājas lapas izmantošanu:

Pirms sākat izmantot sekojošo mājas lapu (Mājas Lapa), rūpīgi izlasiet šos noteikumus. Izmantojot Mājas Lapu, jūs piekrītat zemāk izklāstītajiem noteikumiem un apņematies tos ievērot. Atsevišķi Mājas Lapas dokumenti un sadaļas var būt pakļauti īpašiem noteikumiem, kas tiek piemēroti papildus šiem noteikumiem.

Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas nekādu atbildību par šī pakalpojuma un Mājas Lapas saturu. Pakalpojuma sniedzējs nedod nekādas garantijas attiecībā uz Mājas Lapu vai tās saturu. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt Mājas Lapas saturu, kā arī pārtraukt brīvas pieejas nodrošināšanu tai. Pakalpojuma sniedzējs neatbild par jebkāda veida izdevumiem vai zaudējumiem, kas radusies šīs Mājas Lapas izmantošanas rezultātā, arī ja pakalpojuma sniedzējam vai tā pārstāvim ir bijis zināms par kļūdām Mājas Lapā.

Pakalpojuma sniedzēji
Mājas Lapa var ietvert pakalpojumus, ko sniedz gan Nilsson SIA.

Informācija par pakalpojuma sniedzēju
Reģistrēts nosaukums: SIA “Nilsson”
Reģistrācijas numurs: 40103736290
PVN numurs: LV40103736290
Juridiskā un faktiskā adrese: Nilsoni, Amatas novads, Drabešu pagasts, Ieriķi, LV-4139
Valdes loceklis: Edgars Bondars
Banka: Swedbank A/S
SWIFT: HABALV22
Konts: LV72HABA0551038619077

 

Citi pakalpojuma sniedzēji
Mājas Lapa var ietvert arī pakalpojumus, ko sniedz citas sabiedrības. Informācija par šiem pakalpojumu sniedzējiem noradīta līgumos par konkrēto pakalpojumu sniegšanu vai citos pakalpojuma sniedzēja publicētos materiālos.

Ierobežojumi attiecībā uz mājas lapas izmantošanu un juridisko spēku
Informācija, kas tiek sniegta Mājas Lapā nekādos apstākļos nav uzskatāma par kāda no pakalpojuma sniedzējiem padomu, piedāvājumu pirkt vai pārdot, vai rekomendāciju, izņemot gadījumus, kad Nilsson SIA nepārprotami ir noteicis pretējo. Šis noteikums īpaši attiecas uz tām jurisdikcijām, kur likumdošana aizliedz izteikt piedāvājumus, dot padomus vai rekomendācijas. Mājas Lapa un tajā atrodamā informācija ir paredzēta ekskluzīvi Latvijas Republikai, ja vien nepārprotami nav norādīts pretējais. Informācija, kas tiek sniegta Mājas Lapā, nav uzskatāma par informācijas sniedzēju saistošu piedāvājumu (oferti), ja vien saistībā ar šo informāciju nepārprotami nav norādīts pretējais. Jebkādas juridiski saistošas attiecības vienmēr balstās uz atsevišķa līguma par pakalpojuma sniegšanu noteikumiem.

Trešo personu sniegta informācija
Visas Mājas Lapā izvietotās saites ir dotas tikai informatīviem mērķiem. Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par jebkāda veida informāciju, ko sniedz vai publicē trešās personas, pat ja informācija ir pieejama ar Mājas Lapā izvietotas saites palīdzību. Trešās personas pašas atbild par nepieciešamās informācijas publicēšanu savās mājas lapās, un pakalpojuma sniedzējs neatbild par jebkādu nepietiekamu vai nepatiesu informāciju.

E-pasts internetā
Mājas Lapas lietotājiem tiek atgādināts, ka ar publiska tīkla palīdzību nosūtītu elektroniskā pasta ziņojumu konfidencialitāte netiek garantēta. Lietotāji nedrīkst ar elektroniskā pasta starpniecību nodot SIA Nilsson konfidenciālu informāciju. SIA Nilsson un citi pakalpojumu sniedzēji neuzņemas izpildīt rīkojumus, kas tiek nosūtīti ar publiska elektroniskā pasta starpniecību.

Nemateriālās tiesības
SIA Nilsson vai, gadījumā, ja tas ir nepārprotami norādīts, – trešajām personām, pieder visas autortiesības uz Mājas Lapu. Visas autortiesības ir nodrošinātas attiecībā uz jebkuru valsti. Mājas Lapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, izņemot gadījumu, kad ir saņemta attiecīgās tiesības īpašnieka atļauja šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz informācijas glabāšanu datora atmiņā vai izdruku tikai personīgai lietošanai. Mājas Lapas saturu var izmantot saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Atsaucoties uz Mājas Lapā publicēto informāciju, ir norādāms datu avots. Mājas Lapā izmantoto tirdzniecības zīmju un logotipu publicēšana, reproducēšana vai izplatīšana bez SIA Nilsson rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Jurisdikcija
Šie noteikumi piemērojami saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.